2004

V extraviláne katastrálneho územia Trubín (na konci ulice so zaužívaným názvom Resla) bola započatá premena miestnej nepovolenej desaťročiami a hromadenej rozsiahlej skládky domových a iných odpadov na športovo-relaxačný park pod špecifickým názvom RESLA. Jedným z hlavných dôvodov započatia premeny predmetnej lokality zo smetiska na ŠRP bolo ozdravenie životného prostredia v blízkosti obydlí miestnych občanov. Ďalším z dôvodov premeny lokality a výstavby ŠRP bolo vyzdvihnutie kultúrnej a športovej úrovne obce, hlavne mládeže a efektívnejšie využívania voľného času na aktívny, alebo pasívny oddych v prírode.

V l. najnáročnejšej etape výstavby ŠRP bola zlikvidovaná nepovolená skládka odpadov a v celej záujmovej lokalite boli urobené terénne úpravy so zatrávnením a výsadbou nových drevín. Ďalej boli pripravené inžinierske siete pre výstavbu plánovaných objektov. Následne bolo vybudované tenisové resp. viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a osvetlením.

V ll. Etape výstavby ŠRP bola vybudovaná kasviareň RESLANKA s hygienickým zariadením (WC, sprcha...) šatňami a spoločenskou miestnosťou ako nevyhnutné príslušenstvá k ŠRP. Financovaná bola zo súkromných - vlastných finančných prostriedkov.

2009

Celý areál ŠRP bol dobudovaný do dnešnej podoby.